دکتر مجتبی ویسمرادی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجیده هروی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد
دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ویراستار انگلیسی: دکتر مجتبی ویس مرادی
ویراستار فارسی: دکتر فاطمه الحانی
حروفچینی و صفحه آرایی: فرشته حیدری
طراح جلد: اصغر سورانی
ناشر: انجمن علم ی پرستار ی ایران
مشاوران علمی این شماره (به ترتیب حروف الفبا):
دکتر فروزان آتشزاده شوریده دکتر فرشته آیین حسین ابراهیمی دکتر محمد اسماعیلپور بندبنی اکرم پرنده دکتر فاطمه جعفرآقایی دکتر محمدرضا حیدری دکتر ناهید رژه دکتر مریم رسولی محمدعلی سلیمانی دکتر رضا ضیغمی دکتر آذر طل دکتر سامره عبدلی پوران فراهانی دکتر انوشیروان کاظمنژاد محمد مجلی سید سعید نجفی دکتر مجتبی ویسمرادی دکتر مجیده هروی دکتر فریده یغمایی
نشانی: تهران – میدان توحید – دانشکده پرستاری و ماما یی تهران
کدپستی: 1419733171، صندوق پستی: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاری دوره 1 شماره 2 زمستان 1391، 20-9
تبیین تجارب دانشجویان پرستاری در زمینه مشکلات آموزش دروس نظری پرستاری با روش شناسی کیفی

معصومه همتی مسلک پاک1، حسین حبیب زاده2

چکیده

مقدمه: اطمینان از کیفیت آموزش و حفظ و نگهداری آن یکی از وظایف اصلی دانشکده های پرستاری است. کسب اطلاعات در مورد مشکلات آموزش دروس نظری، زمینه مناسب را برای اصلاح و رفع آن ها و فراهم کردن آموزش های اثربخشتر، ایجاد می کند. هدف از این مطالعه تبیین مشکلات آموزش دروس نظر ی پرستار ی از ادراک دانشجویان پرستاری با رویکرد تحقی قات کیفی است.
روش: یک پژوهش کیفی با روش تحلیل محتوای کیفی قراردادی، جهت رسیدن به هدف انجام شد. جمعآوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند با شرکت 17 دانشجو ی پرستاری انجام گردید. نمونه گیری مبتنی بر هدف از بین دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و ماما یی ارومیه، صورت گرفت.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

یافته ها: با استفاده از تجزیه و تحلیل دست نوشته ه ا چهار طبقه مربوط به مشکلات آموزش دروس نظر ی دانشجویان پرستاری از مفاهیم استخراج شد: 1- مدرس غیر اثربخش 2- برنامه درس ی غیرپویا 3- امکانات و محیط نامناسب آموزشی 4- عوامل مربوط به ویژگی های فرد تحت آموزش، از مشکلات آموزش دروس نظری پرستاری از ادراک دانشجویان پرستاری بودند.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که ادراک دانشجویان از مشکلات آموزش دروس نظری پرستاری علاوه بر مدرس، مربوط به عوامل دیگری نیز می باشد. با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می گردد مسؤولین با تأمین امکانات و تجهیزات محیط آموزشی و مدرسین با ارتقای مهارت های آموزشی و به کارگیری مهارت های ارتباطی، در برطرف کردن این مشکلات گام های مؤثری در امر آموزش و ارتقا ی انگیزه و اعتماد به نفس دانشجویان پرستاری بردارند.

کلید واژه ها: مشکلات آموزش دروس نظری، دانشجویان پرستاری، مطالعه کیفی

تاریخ دریافت: 1/8/1391 تاریخ پذیرش: 14/11/1391

– استادیار دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسؤول)
[email protected] :پست الکترونیکی
– استادیار دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
مقدمه

آموزش یعنی فراهم ساختن موجباتی که فراگیران بتوانند به کسب اطلاعات و معلومات مورد نظر بپردازند و همچنین مهارت ها و توانایی هایی به دست آورند که موجب تسلط آنان در یک رشته از دانش ها، فنون و هنرها شود (1). آموزش عالی یکی از عناصر کلیدی توسعه انسانی در هر کشور به شمار می رود (2). مؤسسات آموزشی در صورتی از عهده وظایف و اهداف خود بر می آیند که از نظر کیفیت آموزشی در وضعیت مطلوب باشند (3).
آموزش زمانی مؤثر است که طراحی و برنامه ریزی شده باشد و در طراحی آموزشی و تحصیلی نیز شناخت نیازمندی های آموزشی دانشگاه و نیازهای تحصیلی دانشجویان و دسته بندی آن ها لازم است (4).
دانشجویان ارکان اصلی دانشگاه بوده و در آینده پیکر اصلی سازمان ها و ارگان های مختلف جامعه را تشکیل می دهند (5). دانشجویان را باید محور فرآیند تدریس در دانشگاه دانست (6). از آنجایی که دانشگاه ها مسؤولیت مستقیم تعلیم و تربیت دانشجویان و نیروهای متخصص کشور را به عهده دارند لذا لازم است در ابعاد مختلف آموزشی برای طول دوره تحصیل دانشجویان برنامه ریزی نمایند (7).
پرستاری آمیخته ای از دانش و مهارت های بالینی جهت رفع نیازهای مددجویان و خانواده هایشان است (8).
از آنجا که آموزش پرستاری در کشور ما از یک پیشینه تاریخی غنی برخوردار است، شناسایی مسایل موجود در آموزش پرستاری و اقدام برای رفع و اصلاح آن ها موجب بهبود دستیابی به اهداف آموزش و تربیت افراد ماهر و ارتقای کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی در سطح کشور خواهد بود (9). اطمینان از کیفیت آموزش و حفظ و نگهداری آن یکی از وظایف اصل ی دانشکده ها ی پرستاری است. خدمات آموزشی دانشکده های پرستاری باید به گونه ای ارایه شود که فراگیران احساس امنیت نموده و آمادگی لازم برای یادگیر ی بیشتر را پیدا کنند (10).
اغلب دانشجویان در سال های اول و دوم تحصیلات دانشگاهی، بیشتر دچار مشکلات و افت تحصیلی می شوند.
مطالعات قبلی نشان داده اند که عدم اطلاع از قوانین، مقررات و ضوابط آموزشی و عدم آگاهی از آینده تحصیلی و شغلی، برخی از مهم ترین مشکلات تحصیلی دانشجویان می باشند که عدم حل به موقع آنها، به ویژه در سال های اول و دوم تحصیل دانشگاهی باعث ایجاد مشکلات عدیده ای برای دانشجویان می گردد (13-11).
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Lindop تأکید کرده است که آموزش دهندگان پرستاری برا ی ارتقای یادگیری، باید از دیدگاه دانشجویان درمورد توسعه برنامه آموزشی و کاهش عوامل تنشزا آگاه شوند (14). درک دیدگاه دانشجویان در ارتباط با عوامل مرتبط به آموزش پرستاری حیاتی است، به طوری که Doust آگاهی از دیدگاه دانشجویان را برای کمک به تسهی ل یادگیری آنان مهم ترین هدف آموزش پرستار ی ذکر کرده است (15). در برنامه آموزش پرستاری نقش دانشجویان به خاطر تجربه کامل این برنامه مهم و حیاتی است. دانشجویان به عنوان دریافت کنندگان آموزش اساتید بهترین منبع برای قضاوت و شناسایی مشکلات آموزشی هستند (16). مطالعات انجام شده در کشور ما بیشتر متمرکز بر مشکلات آموز شهای بالینی دارد (19-17). در یک مطالعه کیفی انجام شده توسط شریفی و معصومی از تجارب دانشجویان پرستاری در بالین، اضطراب و گپ بین تئوری و عمل بود (20). در یک مطاله مرور ی سیستماتیک از عوامل تنش زای بالینی در دانشجویان پرستاری روابط و عکس العمل ها ی بین شخصی بود (21). مطالعات محدودی در ایران دیدگاه دانشجویان پرستاری را در مورد جوانب آموزش نظر ی پرستاری را بررسی کرده اند، تحقیقات انجام شده در زمینه دروس نظری، بیشتر بر ارزیابی دانشجویان از تدریس (22) و درک دانشجویان از تدری س مؤثر تکیه دارند (23). باید توجه داشت که آموزش در کلاس مقدم بر آموزش بالینی بوده و دانشجویان را برای ورود به عرصه بالینی آماده می کند، و از سو ی دی گر برای رسیدن به آموزش مؤثر نظری باید از مشکلات توأم با آموزش آگاهی داشت. انجام مطالعه در زمینه مشکلات آموزش نظری می تواند در پیشرفت و آموزش نظری در پرستاری مؤثر واقع شود. بنابراین با توجه به کمبود مطالعات در این زمینه و خصوصاً عدم انجام مطالع های با رویکرد کیفی در مورد مشکلات آموزش دروس نظری که دید وسیع تر و عینی تر از پدیده مورد بررسی به دست می دهد، این مطالعه با هدف تبیین درک دانشجویان پرستاری از مشکلات آموزش نظری، دیدگاه واقع ی دانشجویان پرستاری را در مورد آموزش نظری تشری ح کرده است.
روش مطالعه

از آنجایی که مشکلات آموزش دروس نظری پرستاری از منظر در ک دانشجویان به طور عمده ناشناخته می باشد یک روش کیفی برای انجام مطالعه انتخاب شد (24). این پژوهش یک مطالعه کیفی از نوع آنالیز محتوای قراردادی (Conventional) بود که با روش مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند، تجربه دانشجویان پرستاری را در مورد مشکلات آموزش دروس نظری تبیین کرد. تحلیل محتوای قراردادی یک روش تحقیق است که به منظور تفسیر ذهنی (subjective interpretation) محتوای داد ههای مکتوب به کار می رود. در تحلیل محتوای قراردادی، طبقات به طور مستقیم از دادههای متنی استخراج میشود. تحلیل محتوا چیزی فراتر از استخراج محتوای عینی برگرفته از دادههای متنی می باشد، از این طریق میتوان مضمونها و الگوهای پنهان را از درون محتوای داده های شرکت کنندگان در مطالعه نمایان کرد (27-25). مشارکت کنندههای تحقیق از دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و ماما یی ارومیه انتخاب شدند و نمونه گیری به صورت مبتنی بر هدف و با شناخت قبلی از دانشجویان توسط پژوهشگرها از بین دانشجویان ترم سوم به بالا که تجربه کامل از حضور در کلاس های نظری را داشتند، انجام گرفت. معیار حجم نمونه در این مطالعه مشابه مطالعات کیفی تا رسیدن به اشباع اطلاعاتی بود و جایی که داده جدیدی به دست نیامد، نمون هگیری به پایان رسید (24). در مجموع تعداد مشارکت کنندگان در پژوهش به 17 نفر رسید. به منظور جمع آوری داده ها در این پژوهش از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد.
سؤالا ت کلی به عنوان راهنمای مصاحبه طراحی شدند که پاسخ باز و تفسیری داشته و پاسخ افراد، روند آن را هدایت میکرد دو سؤال اصلی مطرح شده در مصاحب هها عبارت بود از: 1- در مورد تجربیات خود از عواملی که بر نحوه آموزش نظری شما تأثیر گذاشته توضیح دهید ؟ 2- کلا سهای نظری خود را در نظر بیاورید، چه مشکلات آموزشی در این کلاس ها تجربه کرد هاید؟ مدت انجام مصاحبهها 30 تا60 دقیقه بود که در اتاق مشاوره دانشکده پرستاری و مامایی انجام شد. پس از تجزیه و تحلیل هر مصاحبه، مصاحبه بعدی انجام می گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی از نوع قراردادی استفاده شد. در این روش از طریق فرآیند طبقه بندی سیستماتیک، کدها و طبقات مورد شناسایی قرار می گیرند. بنابراین در این مطالعه با استفاده از این روش هر مصاحبه ضبط شده بلافاصله بعد از هر مصاحبه کلمه به کلمه مکتوب شده و سپس نسخه نوشته شده چندین نوبت برای آشنایی با داده ها خوانده شد. در ادامه مصاحبه مکتوب شده در بررسی مجدد خط به خط برای تشخیص واحدهای معنایی خوانده شد. فرآیند تجزیه و تحلیل با خلاصه کردن واحدهای معنایی و تبدیل آن ها به کدها، زیرطبقات و طبقات با رعایت قوانین معتبر انجام یافت (27و25). در تفسیر داده ها محتواهای آشکار و پنهان مدنظر بود (جدول شماره 1).
به منظور افزایش قابلیت اعتماد داده ها از روش های کار طولانی مدت با موضوع تحقیق (Prolonged engagement)، بازنگری ناظران (External
check) و کنترل یافته ها با مشارکت کنندگان از نظر میزان انعکاس تجربیات آنان، استفاده شد. کدهایی که از نظر مشارکتکنندگان بیانگر دیدگاه آنان نبود، اصلاح می گردید. برای بازنگر ی ناظرین، متن برخی از مصاحبه ها، کدها و طبقات استخراج شده علاوه بر محققان توسط چندین نفر از اعضا ی هیأت علمی مورد بررسی قرار گرفت که 92% توافق در میان نتایج استخراج شده وجود داشت. همچنین برای بررسی قابلیت انتقالپذیری، از دانشجویان دیگر در خصوص تطابق یافتهها با تجربیات آنان سؤال شد. برای جلوگیری از سوگیری نیز محقق در طول تحقیق نظرات خود را درباره پدیده مورد بررسی مینوشت و از این طریق سعی می نمود آن ها را از دیدگاه های مشارکتکنندگان جدا کند. در این پژوهش در ابتدا هدف تحقیق، روش مصاحبه و حق مشارک تکنندگان برای شرکت در مطالعه یا امتناع آنها توضیح داده شد. اصول محرمانه بودن اطلاعات و کسب رضایت آگاهانه جهت مصاحبه و ضبط گفتگو رعایت گردید. برخورداری از حق کنارهگیری از پژوهش در هر زمان از جمله ملاحظات اخلاقی بود که رعایت شد.

یافتهها

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در مجموع مصاحبه با 17 دانشجوی پرستاریموجب دستیابی به غنای اطلاعاتی، اشباع و تکرار داده هاشد. مشخصات فرد ی مشارکت کنندگان در جدول شماره 2آمده است.
از داد هها ی تحقیق 189 کد استخراج شد که تحت 4 طبقه کلی شامل »مدرس غیراثربخش«، »برنامه درسی غیر پویا«، »امکانات و محیط نامناسب آموزشی« و »عوامل مربوط به ویژگی های فرد تحت آموزش« طبقه بندی گردید. هر یک از این طبقات خود دارای زیرطبقات مربوط به خود بودند (جدول شماره 3).
طبقه اول: مدرس غیراثربخش
این طبقه مشکلات مربوط به مدرسین دروس نظری را توصیف می کند. زیرطبقات شامل ویژگی های فردی مدرس و مهارت های تدریس می باشد.
زیرطبقه اول: ویژگی های فردی مدرس
مشارکت کنندگان معتقد بودند یکی از مشکلات آموزش در کلاس ها ی نظری، ویژگی های فردی مدرس از جمله مواجهه نامناسب مدرس با دانشجویان است. در این مطالعه ب یاحترامی یکی از مصداقهای مواجهه نامناسب ذکر گردید.
»فقط کافی است چند دقیقه دیر به کلاس برسی بعضی از اساتید چنان با توهین و بیاحترامی با تو برخورد میک نند که در محیط آکادمیک ًاصلا جای نداره و تو از هر چی درس و آموزش هست دلسرد میشی، من نمی گم دیر رفتن به کلاس موجه بشه ولی خوب بعضی وقت ها برای همه پی ش می آد که دیر برسه « (دانشجوی پسر ترم سوم) مشارکت کنندگان در این پژوهش معتقد بودند که برخی از اساتید آن ها در زمینه محتوایی که آموزش می دهند دارای سطح قابل قبولی از دانش تخصص ی نیستند و بدنه دانش خود را به روز نمی کنند.
»براساس تجربه دو سال های که کسب کرده ام، کسی که به عنوان یک مدرس وارد کلاسی می شود باید تدریس به انداز های براش در اولویت باشه که آماده سر کلاس بیاد عذر میخوام اینو می گم بعضی از اساتید ما همین جوری سر کلاس حاضر می شوند و هر چی دلشون میخواد سر کلاس ارایه می دهند و اصلاً به سرفصل ها توجه هم ن میکنند … بعضی از سؤال های ما در کلاس بی جواب میماند« (دانشجوی پسر ترم پنجم)
داده های به دست آمده از مطالعه نشان داد که اکثریت دانشجویان معتقدند که باورهای اساتید در مورد رشته پرستاری در نحوه آموزش آن ها مؤثر است. اساتیدیکه به حرفه خود متعهد نبودند، بدون علاقه و انگی زه کافی در کلاس ها ی درسی حاضر می شدند.
»من یادمه از همون ترم یک که در بعضی از کلاس ها حاضر می شدم احساس می کردم که بعضی ازاساتید خودشان اصلاً به رشته پرستاری چندان اعتقادی ندارند، بعضی از اساتید هم که اصلاً به صراحت به بچه ها می گفتند که بهتر است از این رشته انصراف داده و رشته دیگری را شروع کنند، خوب شما فکر می کنید یک همچنین فردی می تواند در امر آموزش موفق باشد؟«
(دانشجوی دختر ترم هفتم) زیرطبقه دوم: مهارت های تدریس
داده های به دست آمده از مطالعه نشان داد که برخی از دانشجویان معتقد بودند که اساتیدشان از روش های نوین در آموزش استفاده نمی کنند. آنان ذکر کردند که اکثر کلاس ها به صورت استاد- محوری و سخنرانی اداره می شود.
»استادها اغلب می خواهند از فرصت کلاس به طور کامل استفاده کنند و بدون هیچ وقفه ای یک ساعت و نیم به طور یک طرفه صحبت می کنند، خوب روش سخنرانی روش خستهکننده ای است و به نظر من بعد از دقایق اولیه کلاس، آموزش دیگر چندان مؤثر نیست و تو نمی توانی مثل نیم ساعت اول کلاس حواست رو جمع کنی«
(دانشجوی دختر ترم پنجم)
برخی از مشارکت کنندگان به تجربه ناکاف ی برخی از اساتید خود در مدیری ت کلاس اشاره کرده و ذک ر ک ردند که در برخی از مواقع جو کلاس به گون های است که در آن تمرکز کردن مشکل بوده و هدف نهایی آموزش که یادگیری است، اتفاق نمی افتد. یکی از مشارکت کنندگان در این زمی نه می گوید:
»بچه های کلاس ما شیطنت بیش از حد دارند و بعضی از اساتید توانایی برقراری و حفظ نظم کلاسی را ندارند، به طوری که در بعضی از ساعت های کلاس ی متلک و خنده ها و صدا ی موبایل و … چیزهایی هستند که به تو اجازه نمی دهند که حواست را جمع کنی اصلاً بهتر است بگویم سررشته از دست استاد هم خارج میشود«
(دانشجوی دختر ترم ششم)
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این مطالعه برخی از دانشجویان از شیوه ارزشیابی اساتید خود راضی نبوده و بیان میکردند که امتحانات پایان دوره کاملاً با آموزش طول دوره مطابقتنداشته و سواد آن ها را ارزیاب ی نمی کند. در این زمی نه یکی از دانشجویان اینگونه به بیان تجربیاتش پرداخت:
»نمره هایی که ما از بعض ی در سه ا می گیریم اصلاً عادلانه نیست باور کنید بعضی از اساتید به طور دلبخواهی نمره بعضی ها را کم و زیاد میکنند … بعضی ها هم اصلاً مشخص نی ست سؤالاتشان را از ک جا مینویسند، اصلاً ک ًلا درسی که می دهند با سؤالاتشان متفاوت است«
(دانشجوی پسر ترم چهارم) طبقه دوم: برنامه درس ی غیر پویا
ای ن طبقه مشکلات مربوط به برنامه درسی را توصیف می کند. زیرطبقات شامل سازماندهی نامناسب محتوای آموزش و سازماندهی نامناسب زمان آموزش می باشد.
زیرطبقه اول: سازماندهی نامناسب محتوای آموزش
مشارکت کنندگان در این پژوهش معتقد بودند که مخصوصاً در ترم های ابتدایی حجم درس ها زیاد بوده و تمام واحدهای سخت با هم ارایه می شوند که اکثراً پیش نیاز می باشند. از سوی دیگر برخی از دانشجویان اذعان داشتند که تعداد واحد دروس عموم ی خیل ی زیاد است.
»برنامه ریزی درسی ما در ترم ه ا یکسان نیست ترم یک و دو حسابی برنامه ها شلوغه و درس ها هم سخت است تو هم مجبوری همه واحدها را انتخاب کنی تا عقب نمونی ولی الان ما در این ترم واحدهامون و حتی بخش هامون هم سبک شده است« (دانشجوی دختر ترم ششم) مشارکت کنندگان در این مطالعه معتقد بودند که محتوای برنامه آموزش پرستاری ایران، خصوصاً در دروس اصلی پرستاری ب ه شکل کامل ترجمه ای است ناکامل از برنامه های پرستاری غرب، و دانشجویان را برای ارایه یک مراقبت پرستاری خوب و مطلوب آماده نمیکند.
»من مثالی از دروس داخلی- جراحی را بزنم، اساتید کتاب های برونر را برای ما به عنوان رفرنس پیشنهاد می دهند و در کلاس هم بیشتر از این منابع تدری س میشود، برخی از سرفص لهای این کتاب ها بیشتر به بیماری پرداخته اند، و خیلی کم به پرستاری پرداخته اند مثال می آورم در مورد بیما ی آدیسون و کوشی نگ ک تاب که بحث چندانی نکرده و اساتید هم چندان چیزی اضافه نمی کند« (دانشجوی دختر ترم هفتم)
زیرطبقه دوم: سازماندهی نامناسب زمان آموزش اکثر مشارکت کنندگان در این مطالعه معتقد بودند زمان کلاس های دروس نظری، اغلب بعد از ظهر بوده که از نظر آموزش زمان چندان مؤثری نیست.
»اکثر کلاس های ما بعدازظهرها در دانشکده پرستاری خارج از شهر برگزار می شود، شما فکرشو بکنید صبح تا ظهر تو در بیمارستان کارآموزی داشته باشی و بعدازظهر تازه بخواهی با سرویس به دانشکده بری و سر کلاس درس بشینی آیا در شما دیگه توانی وجود داره …
حالا استادت بهترین هم باشه و بهترین آموزش را هم بده شما می تونی استفاده کنی؟« (دانشجوی دختر ترم هفتم)
بیشتر دانشجویان شرکت کننده در این مطالعه ذکر ک ردند که ساعات ارایه شده برا ی برخی از واحدها ی درسی آن ها کم بوده و آن ها در این ساعات نمی توانند در آن دروس دانش ضروری را کسب کنند. یکی از دانشجویان این مشکل را بدین گونه به تصوی ر کشید.
»اساتید ما در برخی دروس داخلی- جراحی برای ارایه تمام سرفصل ها واقعاً ساعت کم می آورند، فکر کنید در چهار جلسه می شه تمام سرفصل بیماری ها ی عفونی را ارایه کرد … یا با شش جلسه می شه به تمام بیماری های غدد، کبد و دیابت برسی، اصلاً داروشناسی را بگم ما هم همه دانشجوهای پرستاری در آن مشکل داریم«
(دانشجوی دختر ترم چهارم) طبقه سوم: امکانات و محیط نامناسب آموزشی این طبقه مشکلات مربوط به محیط و تجهیزات آموزشی را توصی ف می کند. زیرطبقات شامل فضای نامناسب کلاس درس، در دسترس نبودن برخی از منابع درسی و در دسترس نبودن برخی از وسای ل کمک آموزشی میباشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

زیرطبقه اول: فضای نامناسب کلاس درس مشار کتکنندگان در این مطالعه ذکر کردند که فضای فیزیکی بعضی از کلاسهای آن ها مناسب نیست. آن ها بیان کردند که نور و گنجایش و سروصدای کلاسهایشان طبق استاندارد نمی باشد و این موضوع یکی از مشکلات مرتبط با فرآیند آموزش دروس نظر ی است.
»من این ترم فقط چند واحد درس عمومی دارم، باور کنید وضعیت کلاس های ما استاندارد نیست، صدای وسایل گرمایشی سرسام آور است و اصلاً استاد باید دادبزنه تا صدا به گوش برسه … اگه یه کم دیر برسی اصلاً
جایی برای نشستن نیست و تو مجبوری جایی بشینی کهتا آخر کلاس معذب باشی« (دانشجوی پسر ترم هفتم)
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017


دیدگاهتان را بنویسید