دکتر مجتبی ویسمرادی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجیده هروی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد
دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ویراستار انگلیسی: دکتر مجتبی ویس مرادی
ویراستار فارسی: دکتر فاطمه الحانی
حروفچینی و صفحه آرایی: فرشته حیدری
طراح جلد: اصغر سورانی
ناشر: انجمن علم ی پرستار ی ایران
مشاوران علمی این شماره (به ترتیب حروف الفبا):
دکتر فروزان آتشزاده شوریده دکتر فرشته آیین حسین ابراهیمی دکتر محمد اسماعیلپور بندبنی اکرم پرنده دکتر فاطمه جعفرآقایی دکتر محمدرضا حیدری دکتر ناهید رژه دکتر مریم رسولی محمدعلی سلیمانی دکتر رضا ضیغمی دکتر آذر طل دکتر سامره عبدلی پوران فراهانی دکتر انوشیروان کاظمنژاد محمد مجلی سید سعید نجفی دکتر مجتبی ویسمرادی دکتر مجیده هروی دکتر فریده یغمایی
نشانی: تهران – میدان توحید – دانشکده پرستاری و ماما یی تهران
کدپستی: 1419733171، صندوق پستی: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاری دوره 1 شماره 2 زمستان 1391، 52-42
تأثیر برنامه آموزشی رفتار قاطعانه بر سطح قاطعیت دانشجویان پرستاری

ترانه تقوی لاریجانی1، فاطمه رضایت2، نعیمه سیدفاطمی3، عباس مهران4

چکیده

مقدمه: برای ارتباط موفقیت آمیز با مددجویان، خانواده ها و همکاران، قاطعیت رفتار مهم برای پرستار حرفهای امروز به حساب می آید. قاطعیت، سبب افزایش عزت نفس، اعتماد به نفس، بهبود ارتباطات بین فردی، کامل شدن شخصیت و کنترل درونی می شود. در این مطالعه تأثیر برنامه آموزشی رفتار قاطعانه بر سطح قاطعیت دانشجوی ان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
روش: مطالعه از نوع نیمه تجربی می باشد. به صورتی که از تعداد 3 کلاس که ورودی مهر سال 1390 بودند، 2 کلاس (55 نفر) و از تعداد 2 کلاس ورودی بهمن 1390 نیز 1 کلاس (34 نفر) به صورت تصادفی انتخاب شدند. در مهر ماه دانشجویان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفت ند؛ ابتدا پیش آزمون گرفته شده و پس از دو هفته از آنان پس آزمون به عمل آمد. در بهمن ماه نیز گروه مداخله بررسی شدند. به نحوی که پس از پیش آزمون، مداخله مربوطه به صورت آموزش قاطعیت در قالب کارگاه یک روزه ارایه و پس از گذشت دو هفته، پسآزمون گرفته شد. پرسشنامه قاطعیت گمبریل و ریچی به همراه تعدادی از سؤالات دموگرافیک جهت گردآوری داده ها استفاده گردید. برای تجزیه تحلیل داده ها، نرم افزار SPSS v.16 و آزمونهای آماری تیمستقل، تیزوجی، کا یدو، فیشر، همبستگ ی اسپیرمن و منویتنی مورد استفاده قرار گرفت.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

یافتهها: میانگین نمرات قاطعیت قبل از مداخله در دو گروه تفاوت معناداری نشان نداد (6/0=p)؛ ولی این میزان در گروه مداخله پس از آموزش قاطعیت به طور معنادار ی افزای ش یافت (005/0=p). در گروه کنترل نیز تغییرات قاطعیت از لحاظ آماری تفاوت معناداری را نشان نداد (09/0=p).
نتیجه گیری: نتایج نشان م ی دهد که آموزش باعث افزایش قاطعیت می گردد و م یتوان از آن در جهت افزایش قاطعیت دانشجویان پرستاری در طول دوره تحصیل استفاده نمود. پیشنهاد می شود برنامههای آموزشی دیگر از جمله افزایش عزت نفس، مهارت حل مسأله و ارتباطات اجتماعی اجرا شده، تأثیر آن بر دانشجویان پرستاری مورد بررسی قرار گیرد.

کلید واژه ها: آموزش، قاطعیت، دانشجو ی پرستاری

تاریخ دریافت: 6/8/1391 تاریخ پذیرش: 16/11/1391

– استادیار گروه روان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
– کارشناس ارشد روان پرستاری، مربی آموزشی گروه روان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (نویسنده مسؤول)
[email protected] :پست الکترونیکی
– عضو مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و دانشیار گروه روان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

– مربی و کارشناس ارشد آمار حیاتی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
مقدمه

قاطعیت یکى از جنبه هاى قابل اصلاح ارتباط بین فردی است. این مهارت مى تواند افراد را در برخورد با همکاران مافوق و زیردست، بسیار یارى دهد (1). قاطعیت به عنوان رفتاری کلامی و غیر کلامی تعریف می شود که به افراد کمک می کند طبق علایق خود عمل کنند، روی پای خود بایستند و نظرات، احساسات و طرز فکر خود را صادقانه و بدون اضطراب بی مورد بیان کنند. قاطعیت شامل در نظر گرفتن حقوق خود در کنار حقوق دیگران است (2). افراد قاطع برای خود و دیگران احترام قایلند، منفعل نیستند و اجازه نمی دهند دیگران از آن ها سوء استفاده نمایند. از طرف دیگر به خواسته ها و نیازهای دیگران احترام می گذارند و به شیوه ای مدبرانه با آن ها ارتباط برقرار می نمایند (3). قاطعیت داراى چهار مؤلفه رد تقاضا، جلب محبت دیگران و مطرح کردن درخواست هاى خود، ابراز احساسات مثبت و منفى و توانایی شروع، ادامه و خاتمه گفتگوها می باشد (4).
قاطعیت یا ابراز وجود از مهمترین و اساسی ترین مهارت های اجتماعی است که بخشی از مفهوم گسترده مهارت های بین فردی و رفتاری را تشکیل می دهد. به نظر می رسد وجود همزمان قاطعیت پایین و اضطراب بالا در دانشجویان باعث اختلال در عملکرد تحصیلی، وقفه در یادگیری، تضعیف توانایی و عدم شکوفایی استعدادهایشان شده و نه تنها سلامت روان آن ها را به خطر می اندازد بلکه آنان را از یک زندگی سالم و شکوفا محروم می سازد (5). از جمله مشکلات پیش روی نیروهای جوان در حال تحصیل، اضطراب، قاطعیت پایین، افسردگی، خصومت و پرخاشگری مطرح شده است (6). بعضی از دانشجویان به اندازه کافی قاطع نیستند تا از دیگران تقاضا ک نند ی ا کمک بخواهند. منفعل بودن دانشجویان، آن ها را در ارتباط با اساتید، مشاوران و هم کلاسی هایشان ناتوان می سازد (7). 60% دانشجویان از ناتوانی در قاطعانه برخورد کردن و کم رویی رنج می برند و این ناتوانی در 40% موارد بر یادگیری و کارا یی عملی آن ها تأثیر گذاشته است (8)؛ در حالی که دانشجویان با سطوح بالای قاطعیت مشکلات سازگاری کمتری داشته و کمتر از تنهایی رنج می برند. این دانشجویان همچنین از نظر تحصیلی خودکارآمدی بیشتر ی دارند (1) که می تواند ناشی از تعاملات تحصیلی بیشتر و یافتن کمک در زمینه تحصیل باشد (9). به منظور برقراری ارتباط موفقیت آمیز با مددجویان،خانواده ها و همکاران، امروزه قاطعیت برای پرستار حرفه ای، رفتاری مهم محسوب می شود. علاوه بر این قاطعیت، محور فعالیت های پرستاری است و پرستاران را قادر میسازد مستقلتر باشند و بیشتر به عنوان تصمی مگیرنده عمل کنند (10). قاطعیت به علت نتایج مثبتی که به همراه دارد، رفتاری با ارزش در پرستاری محسوب می شود، نتایجی از قبیل: افزایش مهار تهای رهبری، افزایش رضایت شغلی، دستیابی به استقلال واقعی، موقعیت حرف های، قدرت و اختیار، اجتناب از اهمال و مسامحه در مراقبت از بیمار، کاهش استرس شغلی، افزایش کارایی در زمان تغییر شرایط و آگاهی و بینش وسیع تر راجع به عواملی که در سبک های پاسخگویی ضروری می باشد (1). قاطعی ت میتواند علیه تحکم دیگران مورد استفاده قرار گیرد، موقعیت های استر سزا را بهبود بخشد و قدرت را در پرستاران بالا ببرد (11). در رشته پرستاری، توانایی ارایه پاسخ قاطعانه مناسب در موقعیت ها ی بحرانی یا بالقوه خطرناک، یک مهارت حیاتی و نجاتدهنده زندگی بیماران به شمار می آید. به گزارش Begley و Glacken مراکز ارایه خدمات بهداشتی در قرن 21 نیاز به پرستاران قاطع جهت فراهم کردن نیازهای مددجویانشان دارند. با رفتار قاطعانه می توان بدون لطمه وارد کردن به روابط حرفه ای، ارتباط مناسب برقرار و از حقوق بیمار حمای ت کرد (1). همچنین ارتباطی مثبت میان قاطعیت و رضایت شغلی وجود دارد (11). دانش آموختگان پرستاری به منظور به دست آوردن شغل، ارتقاء و توسعه آن و افزایش اعتماد به نفس نیاز به قاطعیت بالا دارند (1).
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

بسیار مهم است که برنامه آموزشی دانشگاه، اشخاص با سطوح بالای قاطعیت و عزت نفس را پرورش دهد. امروزه یکی از اهداف اولیه آموزش، تربیت افراد برای سازگار کردن آن ها با موقعیت های متفاوت است (12). در ارتباط با دانشجویان پرستار ی هدف اصل ی آموزش، تربیت افرادی حرفهای است که در همدلی با بیمار و خانواده و در حل مسأله مهارت داشته، بتوانند با استرس سازگار گردند و اعتماد به نفس بالایی داشته باشند. افرادی که برنامه های آموزش پرستاری را طرح ریزی میکنند، در قبال ایجاد فرصت هایی برای افزایش قاطعیت در دانشجویان مسؤولند (13). یکی از روش های افزایش قاطعیت، آموزش اینمهارت است. آموزش قاطعیت اولین بار توسط Salter درسال 1991 به کار گرفته شد و یک شیوه مداخله ساختاریافته ای است که جهت بهبود اثربخشی روابط اجتماعی،درمان اختلالات اضطرابی و ترس ها ی مرضی در کودکانو نوجوانان و بزرگسالان استفاده می گردد (5). تأکید Salter در این روش درمانی بر بیان احساسات، اظهار عقیده مخالف، پذیرش و تمجید از طرف دیگران و استفاده از ضمیر من و حاضر جوابی بوده است (14).
آموزش قاطعیت یک روش چند محتوایی است که شامل راهنمایی، ایفای نقش، پسخوراند، مدلسازی، تمرین و مرور رفتارهای آموخته شده می باشد (5). آموزش رفتار قاطعانه، رویکردی رفتاری است که امروزه رواج بسیاری یافته است و مخصوص ً ا برا ی افرادی که در قاطعیت خود در موقعیت های بین فردی مشکل دارند، مفید است. ولی با این وجود، آموزش قاطعیت می تواند برای همه افراد مناسب باشد؛ زیرا همه افراد در قاطعیت خود، در موقعی تهای معینی مشکل دارند (12). به گزارش Nota و Soresi، آموزش قاطعیت بر توانا ییهای قاطعانه مؤثر است و توانایی افراد را برای جمعآوری اطلاعات مفید برای تصمیم گیری افزایش می دهد (15). از جمله مطالعاتی که روش آموزش ابراز وجود را به کار گرفته اند، مطالعه Lin و همکاران می باشد که پس از اجرای یک برنامه آموزش قاطعیت، افزایش عزت نفس و قاطعیت را در گروه مداخله گزارش نمودند (16). همچنین در مطالعه صاحبالزمانی و همکاران، پس از آموزش قاطعیت، افزایش میزان عزت نفس و قاطعیت در گروه مداخله مشاهده گردید (12).
در مطالعات پژوهشگران دیگر، تأثیر آموزش قاطعیت بر عزت نفس، قاطعیت، اعتماد به نفس، افسردگی و اضطراب تحصیلی در دانشجویان سالهای مختلف صورت گرفته، اما تمرکز روی دانشجویان پرستاری ترم اول نبوده است. برخی از علل مشکلات دانشجویان ترم اول عبارت از جدا ماندن از گروه دانشجویان به دلیل ضعف یا فقدان تعاملات اجتماعی در مقدمه ورود به دانشگاه، دور بودن از خانه و سروکار داشتن با یک محیط جدید، پیدا کردن یک منزل مناسب و مشکلات مالی و بالا بودن هزینه زندگی و ثبت نام دانشگاه میباشد (17).
قاطعیت میتواند به عنوان یک دوره آموزشی در دانشجویان سال اول ارایه شود؛ چرا که بسیاری از مشکلات در سال اول آشکار می شوند (18) و مربیان پرستاری نقش مهمی را در توسعه و کاربرد برنامه های آموزش قاطعیت برای دانشجویان پرستاری ایفا می کنند(19). لذا هدف از این مطالعه تعیین تأثیر برنامه آموزشی رفتار قاطعانه بر سطح قاطعیت دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. مطالعه حاضر در پی اثبات این فرضیه است:
آموزش قاطعیت می تواند باعث افزایش قاطعیت در دانشجویان پرستاری گردد.

روش مطالعه

این مطالعه از نوع نیمه تجربی است. جامعه پژوهش دانشجویان پرستاری سال اول دانشگاه علوم پزشکی تهران و واحدهای پژوهش، دانشجویان دختر و پسر سال اول کارشناسی پرستاری در سال تحصیلی 91- 90 بودند. طبق فرمول، تعداد 34 نمونه برای هر گروه محاسبه گردید که با پیش بینی 20% ریزش احتمالی نمونه ها، برای هر یک از دو گروه کنترل و مداخله تعداد 43 نمونه در نظر گرفته شد. از تعداد 3 کلاس که ورودی مهر سال 1390 بودند، 2 کلاس (72 نفر) (به دلیل کافی نبودن نمونه ها در یک کلاس و نرسیدن آن به حد نصاب (43 نفر)) و از تعداد 2 کلاس ورودی بهمن 1390 نیز 1 کلاس (43 نفر) به تصادف انتخاب شدند. پس از ریزش برخی از نمونه ها (به دلیل عدم تکمی ل کامل پرسشنامه ها، غایب بودن نمونه ها در حین مداخله یا مصرف داروهای روانپزشکی (مصرف سرترالین توسط دو نفر از دانشجویان)) این تعداد به 55 نفر در گروه کنترل و 34 نفر در گروه مداخله تقلی ل یافت. معیار ورود نمون هها به مطالعه عبارت بود از:
– عدم شرکت در کلاس های آموزش قاطعیت علاوه بر کارگاه برگزار شده
– عدم ابتلا به بیماری روان شناختی (عدم مصرف داروهای روان پزشکی)
معیار خروج نمونه ها از مطالعه نیز این موارد را شامل می شد:
– عدم تمایل به شرکت در کارگاه آموزش قاطعیت
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

– عدم تمایل به ادامه حضور در پژوهش روش کار به این صورت بود که پژوهشگر پس از اخذ موافقت نامه کتبی از مسؤولین دانشکده پرستاری ومامایی و کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی تهران، بهدانشکده پرستاری و مامایی مراجعه کرد و ضمن معرفیخود به مسؤول آموزش، خود را به دانشجویان پرستاریمعرفی نمود و هدف از انجام پژوهش را توضیح داد. سپساز دانشجویان واجد شرایط ورود به مطالعه، رضایت آگاهانه اخذ نمود و در مورد چگونگی پاسخ به سؤالات پرسشنامه به آن ها توضیح داد. به منظور عدم تداخل با کلاس های مهارت های زندگی برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران، از مرکز مشاوره دانشگاه چهار هفته اول هر ترم (مهر ماه و بهمن ماه) فرصت گرفته شد تا کلاس های مهارت ها ی زندگی را با تأخیر آغاز کنند. برای جلوگیری از ایجاد تداخل و مخدوش شدن نمونه های مطالعه در مهر ماه گروه کنترل و در بهمن ماه گروه مداخله بررسی شدند.
در مهر ماه از دانشجویان گروه کنترل پیش آزمون گرفته شد و پس از دو هفته از آنان پس آزمون به عمل آمد. آزمون مورد استفاده شامل پرسشنامه قاطعیت
Gambrill و Richey (1975) به همراه تعدادی سؤالات دموگرافیک بود. در بهمن ماه نیز گروه مداخله مورد بررسی قرار گرفتند؛ به نحوی که پس از پیش آزمون، مداخله مربوطه به صورت آموزش قاطعیت در قالب کارگاه یک روزه اجرا گردید. برنامه و محتوای آموزشی کارگاه توسط اساتید متخصص در این زمینه مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. رئوس مطالب آموزش قاطعیت شامل تعریف قاطعیت و انواع الگوهای ارتباطی، خصوصیات افراد قاطع، مشکلات ناشی از قاطع نبودن، موانع قاطع بودن، مراحل انجام رفتار قاطعانه و توصیه هایی برای »نه گفتن« بود که به شیوه های سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی ارایه گردید. در کار گروهی پژوهشگر دانشجویان را به چهار گروه تقسیم می نمود و از آن ها می خواست تا هر بار موضوع موردنظر را به بحث بگذارند. در پایان هر بحث، یک نفر از اعضای هر گروه به نمایندگی از بقیه اعضا، نظر گروه را در کلاس مطرح می نمود. در پایان کارگاه نیم ساعت برای پاسخگویی به سؤالات دانشجویان در نظر گرفته شد و از مطالب گفته شده جمع بندی صورت گرفت.
پس از گذشت دو هفته، پس آزمون گرفته شد و با در نظر گرفتن زمان مورد نیاز برای پاسخگویی از آن ها درخواست گردی د که به سؤالات آن پاسخ دهند.
ابزار گردآوری داده ها
ابزار پژوهش را مقیاس استاندارد قاطعیت Gambrill و Richey (1975) تشکیل داده که سؤالاتی مربوط به مشخصات دموگرافیک از قبیل سن،جنس، وضعی ت تأهل، وضعیت اشتغال، محل سکونت و …
به آن اضافه شد.
پرسشنامه قاطعیت Gambrill و Richey تشکیل شده از 40 سؤال می باشد. هر سؤال دارای پنج گزینه با پنج امتیاز است:
اصلاً ناراحت نمی شوم: 1 کمی ناراحت می شوم: 2 به طور متوسط ناراحت می شوم: 3 زیاد ناراحت می شوم: 4 بسیار زیاد ناراحت می شوم: 5
برای پاسخگویی به هر کدام از سؤالات بسته به میزان ناراحتی ایجاد شده یکی از اعداد 1 تا 5 انتخاب می شود. جمع امتیاز در دامنه ای بین 40 تا 200 می باشد که امتیاز کمتر نشان دهنده قاطعیت بالاتر و امتیاز بالاتر نشان دهنده قاطعیت کمتر است. در طبقه بندی سطوح قاطعیت افرادی که کمتر از 25% امتیازات (امتیاز 40 تا 9/79) را به خود اختصاص دهند دارای قاطعیت بالا، بین
25 تا 75 (امتیاز 80 تا 9/159) درصد دارای قاطعیت متوسط و بالای 75% (امتیاز 160 تا 200) دارای قاطعیت پایین محسوب می شوند (9). بهرامی به لحاظ پایایی ابزار، ضریب اعتبار 88/0 را برای این پرسشنامه گزارش کرده است. McCartan و Hargie، روایی سؤالات پرسشنامه Gambrill و Richey را بین 39% تا 70% گزارش کرده اند (1).
تجزیه تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار SPSS v.16 و آزمون های آماری تی مستقل (تعیین ارتباط بین نمرات قاطعیت دو گروه کنترل و مداخله)، تی زوجی (تعیین ارتباط بین نمرات قاطعیت قبل و بعد از مداخله در هر گروه)، کای دو و آزمون دقیق فیشر (تعیین ارتباط بین سطح قاطعیت و متغیرهای دموگرافیک کیفی)، آزمون همبستگی اسپیرمن (تعیین ارتباط بین نمرات قاطعیت و متغیرهای دموگرافیک کمی) و آزمون من ویتنی (تعیین همگنی دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک کمی) مورد استفاده قرار گرفت.

یافتهها

1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این مطالعه واحدهای پژوهش از نظر مشخصاتدموگرافیک مانند سن، وضعیت تأهل، اشتغال، تعداداعضای خانواده، رتبه تولد، نوع خانواده، در قید حیات بودنوالدین، میزان تحصیلات و شغل والدین، کفایت درآمدخانواده، وضعیت مسکن و علاقمندی به رشته تحصیلیهمگن بودند. تنها متغیر دموگرافیک ناهمگن، جنسیت بود.
مشخصات دموگرافیک به تفکی ک گروه ها در جدول شماره 1 آورده شده است.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

نتیجه آزمون دقیق فیشر نشان داد که بین سطح قاطعیت و علاقمندی به رشته تحصیلی در دانشجویان پرستاری ارتباط آماری معناداری وجود دارد (044/0=p). نسبت قاطعیت بالا در دانشجویانی که علاقه کامل، نسبی یا عدم علاقه به رشته تحصیلی خود داشتند، به ترتیب 5/47%، 7/22%، 40% به دست آمد. همچنین طبق نتیجه آزمون همبستگی اسپیرمن، ارتباط بین سطح قاطعیت و رتبه تولد دانشجویان پرستاری معنادار (040/0=p) و نسبت قاطعیت بالا در دانشجویانی که رتبه تولد 3-1، 6-4 و 9-7 داشتند، به ترتیب 1/31%، 44% و 3/33% بود.
ارتباط معناداری بین سطح قاطعیت با سن، جنس، وضعیت تأهل، اشتغال به کار، تعداد اعضای خانواده، نوع خانواده، در قید حیات بودن والدین، شغل و تحصیلات والدین، کفایت درآمد خانواده و وضعی ت مسک ن معنادار یافت نشد.
سطوح قاطعیت قبل از مداخله به تفکیک دو گروه کنترل و مداخله در جدول شماره 2 آورده شده است. طبق این جدول، نتیجه آزمون تی مستقل نشان می دهد که بین میانگین نمرات قاطعیت دو گروه مورد مطالعه قبل از مداخله تفاوت آماری معناداری وجود ندارد؛ لذا دو گروه ازنظر قاطعیت قبل از مداخله همگن بودند (6/0=p).
در گروه مداخله قبل از آموزش، سطح قاطعیت در 7/64% واحدها متوسط و در 3/35% بالا بود که مقادیر این سطوح بعد از انجام مداخله به ترتیب به 1/47 و 9/52% رسید. مطابق با جدول شماره 3 نتیجه آزمون تی زوجی نشان می دهد که بین میانگین نمرات قاطعیت دانشجویان در گروه مداخله قبل و بعد از آموزش اختلاف آماری معناداری وجود دارد (005/0=p) و با مقایسه میانگین های امتیازات مذکور ملاحظه می شود بعد از مداخله این میانگین کاهش داشته و در نتیجه قاطعیت دانشجویان افزایش یافته است (با توجه به این نکته که در مقیاس قاطعیت Gambrill و Richey هر چه امتیاز پایین تر باشد، قاطعیت بیشتری را نشان می دهد).
با توجه به عدم همگنی دو گروه مورد مطالعه از نظر جنس، نتایج تأثیر آموزش در گروه مداخله به منظور حذف تأثیر جنس به تفکیک زن و مرد به شرح جدول شماره 4 گزارش می شود. طبق نتایج جدول، آموزش باعث افزایش قاطعیت در هر دو جنس شده؛ ولی نتیجه آزمون تی زوجی در دانشجویان پسر گروه مداخله معنادار است (033/0=p).
در ضمن، نتیجه آزمون تی زوجی در گروه کنترل، تفاوت معناداری را بین میانگین نمرات قاطعیت در پیش آزمون و پس آزمون نشان نداد (09/0=p) (جدول شماره 5).
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

جدول 1- توزیع فراوانی مطلق و درصد فراوانی مشخصات دموگرافیک واحدهای پژوهش به تفکی ک گروه های کنترل و مداخله

جدول 2- توزیع فراوانی مطلق و درصد فراوانی سطح قاطعیت گروه های کنترل و مداخله قبل از مداخله

جدول 3- توزیع فراوانی مطلق و درصد فراوانی سطح قاطعیت قبل و بعد از آموزش قاطعیت در گروه مداخله

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017


دیدگاهتان را بنویسید