در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

کدَیبى
مقذمه

آهَظـ خَ طُ انلی ّط ًظبم آهََظقی ٍ اظ ػََاهل اؾبؾی زض تطثیت یط ی ا ؿب ی زض ضاؾتبی ضقس ٍ تَ ؾؼِ خََاهغ هحؿََه هیقََز. ثطًبه ضیعی آهََظقی ٍ زضؾی مکِ ػولی ثطای آهَظـ ث زُ ٍ ثبػث پیکگیطی اظ اتلاف ٍلت ٍ ثِ ّسض ضفتی ؾطهبیِ بی هبزی ٍ ا ؿباًؿبًی هی گطزز .
آهآهَظَظـ ّبی هجتهجتٌی ثط ثطًبهثطًبه ِضیعی ٍ عطاحی ثط بهثطًبهِ زضؾی، الساهبت آهآهَظقَظقی ضا ثب تفىط، تهوین گیطی، آی سٌسُ ًگطًگطی ٍ حل هکىل، هجتهجتٌی ثط انانَلَل ٍ ضٍـ ضٍـّبّبی ػلوی وطاّوطاُ هی ؾبظز، ولیِ فؼبلیت ّبّب ضا زض هؿیط ااّسافّساف اظ پیف تؼییی قسقسُ ؾؾَقَق ه یززّسّس ٍ زض ًْبْبیت اًدبماًدبم نحیح آى ههَختَخت افعایف وبضآیی ٍ اثطثرکی آهآهَظـَظـ ذ اذَاّسّس قس )1(.
یىی اظ ثط بهثطًبهِّبّبی آهآهَظقَظقی زض قبذقبذِ ػلػلَمَم پعقىی، ثط بهثطًبهِ آهَظـآهَظـ پطؾتبضی اؾت وِ ّسفّسف آى تطثیت زازاًفًف آه ذتگبآهَذتگبًی اؾت وِ ثت اثتَاًٌس ثثِ ػػٌَاىَاى ػضػضَی اظ تین ؾلاهت زض ػطنػطنِّبّبی هرتلف ثثِ اضایِ ذسهبت ثثْساقتْساقتی، آهآهَظقَظقی، پػپػٍّکّکی، هکبهکبٍضٍضُ ای، پیکگیطی، هسیطیتی ٍ حوبیتی، هطالجت ّبی زضهبزضهبًی ٍ ت اًجرکتَاًجرکی ثپطزاظثپطزاظًسًس. ز ضزٍضُ وبضقبضقٌبؾٌبؾی پی ؾتَؾتِ پطؾتبضی، ااٍلٍلیی همغغ تحهیلی ٍ پبیپبیِ ضقتضقتِ پطؾتبضی اؾت )2( وِ ثیکتطیی قبغلاى پطؾتبضی ضا ًیع فبضعالتحهیلاى ایی همغغ تکىیل هیززٌّسٌس )3(.
اضتمبی ویفیت زض ّطّط گطگطٍُ آهَظقآهَظقی ٍ اظ خولخولِ پطؾتبضی ههٌَطَط ثثِ ػَاهػَاهل هتؼسزی اؾت ووِ یىی اظ آى ّبّب تحمک ااّسافّساف تؼییی قسقسُ ثطای زازاًفًف آهَذتگبىآهَذتگبى هیثبقس )4(. اضظقیبثی آهََظقی ثْْتطیی قبذهی اؾت ووِ هیعاى ضؾیسى ثِ اّّساف آهََظقی ضا ًکبى هیزّّس ٍ ثثِ تحلیل فؼبلیتّّبی آهََظقی اًدبم قسُ زض ؾیؿتن زا کگبّّی هیپطزاظز ٍ اظ آى هیتََاى ثِ ًتبیح هٌغمی ٍ هتؼبضف زؾت یبفت )5(؛ ت ْب ثب اًدبم آى هی تََاى ثِ وبؾتیّّبی ثط بهِ پی ثطز ٍ ثطای ضفغ آىّب السام وطز )6(.
زض هَضز هٌبثغٍ اضظقیبثی تحمک اّّسِاف آهََظقیِ، زیسگبُ ّبی هتؼسزی خََز زاضز وٍِ اظ آى خول هی تََاى ث ذََزاضظقیبثی اضظقیبثی تََؾظ ؾطٍپطؾتبض ثرفّ ب اقبضُ وطز )6(. زاًکدَ یبٍى یىی اظ ثْْتطیی لبثل اعویٌبىِ تطیی هٌٌبثغٍ خْت ثطضؾی هکىلات آهَظقی هی ثبقٌٌس، چطا و حضََض تؼبهلی هؿتمینِ ثیٍ اؾغِ ثب ایی ثطآیٌس زاضًس. اؾتفبزُ اظ ًظط زاکدََیبى، ث ػٌ َاى هکتطیبى زضیبفت تَلیس ػلن، ثؿیبض ثب اضظـ اؾت َػی گبُ زاًکدَ – هح ض ثِ همَ لِ اضظقیبثی اظ زؾتیبثی ثِ اّساف آهََظقی هیثبقس )7(. زؾتیبثی ثِ اّسافآهَظقی اظ زیسگبُ زاکدَیبى زض ضقتِ ّبی هرتلف هََضزاضظیبثی لطاض گطفتِ اؾت؛ ثِ عََض هثبل زض هغبلؼِ پََضهیطظا ولْْطی ّوىبضاى، اوثط زاًکدََیبى پعقىی هیعاى زؾتیبثی ثِ اّّساف آٍهٍََظقی وبضآه ظیّّبی ثبلیٌٌی ضا زض حس هتََؾظ اضظیبثی وطزًس )7(. زض هغبلؼِ زیگطی زاکدَیبى زساًپعقىی هیعاى زؾتیبثی ثِ اّساف آهََظقی ضا زض زضٍؼ هرتلف اضتَ ززًًؿی زض حس هغلهغلَهَه گعاضـ وطزوطزًسًس )8(. ًتبیحًتبیح هغبلؼهغبلؼِ ثیگهطازی ٍ ًظطیًظطی زض ّوساىّوساى ًکبىًکبى زاز ووِ 8/60% اظ زاکدزاًکدَیبى پطؾتبضی زؾتیبثی ثثِ ااّسافّساف ولی ثطبهثطًبهِ آهآهَظقَظقی وبضقبضقٌبؾٌبؾی پطؾتبضی ضا ذذَهَه ٍ ػبلی ٍ ثمیِ حسحسٍزٍز 2/39% ضؼیف ٍ هتهتَؾظَؾظ شوط وطزطزُ ث زثَزًسًس ایی زض حبلی ثثَزَز ووِ 1/91% اظ زاکدزاًکدَیبى هبهبیی زؾتیبثی ثثِ ااّسافّساف ولی ثطبهثطًبهِ آهآهَظقَظقی وبضقبضقٌبؾٌبؾی هبهبیی ضا ذذَهَه ٍ ػبلی ٍ ثمیِ حسحسٍزٍز 9/8% ضؼیف ٍ هتهتَؾظَؾظ شوط وطزطزُ ثثَززًسًس )9(. زض حبلی وِ زض ثؿیبضی اظ هغبلؼبت ااًدبمًدبم قسقسُ ثب ّسفّسف اضظقیبثی، نطفبًنطفب ثثِ یه ههٌجغٌجغ خخْتْت خوغ آٍضٍضی زازُ ّب ٍ ثثٌیبى تفؿیط ٍ اؾتٌتبجاؾتٌتبج ت ختَخِ قسقسُ ٍ ایی اهط هیت اتَاًسًس اعویٌبىٌبى ٍافطٍافط ضا ًؿجتًؿجت ثثِ یبفتِ ّب وبوبّفّف ززّسّس )9-7(. ثثٌبثطاییٌبثطایی اضظقیبثی تتَؾظَؾظ ؾطپطؾتبضاى ثثِ ػػٌَاىَاى یه زیسگبگبُ هتفبهتفبٍتٍت، هیت اتَاًسًس خعء ههْنْن اضظقیبثی ثطبهثطًبهِ ثبقس) 6(. ثثِ یػٍیػُ ایی ووِ، ؾطپطؾتبضاى اظ
ًعزیهًعزیه قبقبّسّس ػولىطز زاکدزاًکدَیبىَیبى زض ثبلیی ؿتّؿتٌسٌس.
اظ الگالگَّبّبی اضظقیبثی آهآهَظقَظقی، هیتتَاىَاى ثثِ الگالگَی ؾیپ )CIPP( اقبضاقبضُ وطز ووِ تتَؾظَؾظ Stuffle Beam اضایِ قسقسُ اؾت. زض ایی الگالگَ، ّسفّسف تکریم ًیبظبظّبّبی اعلاػبتی هسیطاى تهوین گیطسطًسُ اؾت )10(. زض الگالگَی هصوهصوَضَض اعلاػبتٍ اظ چچْبضْبض َع اضظقیبثی وِ ػجبضتٌٌس اظ: ظهیٌ ، زضٍٍى زاز، فطآیٌٌس ثطٍى زاز ثِ زؾت هی آیس )11(. اظ یػگی ایی هسل ایی اؾت وِ اضظیبه هیتَ اًًس ثؿتِ ثِ قطایظ، فمظ یه لؿوت اظ ایی هسل ضا ثطای اضظقیبثی ثطبهِ اًتربه وٌٌس )12 13(. زض لؿوت اضظقیبثی ثطٍٍى زاز، ّسفِ تفؿیط لضبٍٍتٍ زض هََضز ًتبیح حبنل اظ اخطای ثطبه آهَظقیٍ اؾت؛ ث ػ َاى هثبل آیب
زاًًف آهََذتگبى ثثِ اّّسِاف هََضز ًظٍط ضؾیس اًًس؟ )14(.
لصا ثب ت خ ث اّّویت ز ضُ وبضقٌٌبؾی پطؾتبضی ٍ اضظقیبثی ثط بهثطًبهِ آهََظٍقی ایی ز ضُزٍضُ، اؾتفبزُ اظ هٌبثغ هحِسهحسٍزٍز زض اضظقیبثی ایی ز ضُ زض هغبلؼبت لجلی، ایی هغبلؼ ثب ّسف هیعاى زؾتیبثی ثثِ اّّساف آهََظقی همغغ وبٍضقٌبؾی پطؾتبضی زا کد یبى پطؾتبضی زٍاًکىسُ پطؾتبضی هبهبییٍ هکْس اظ زیسگبُ زا کدََیبى ؾطپطؾتبضاى ثرف ّب همبیؿِ ثیی آى ب اًدبم گطفت.
زٍ
کدََیبىوبضقٌٌبؾی
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

روش مطالٍعه

ایی پػ ّف، هغبلؼِ ای تَنیفی همغؼی زض ظهطُ هغبلؼبت اضظقیبثی آهَظقیِ اؾت وِ فطآیٌس لضبٍت زضثبضُ قبیؿتگی یب ؾَ زهٌسی ثطًبه بی آهَظقی ضا تؼمیت وَ زُ) 12( ثطاؾبؼ هسل اضظقیبثی هجت ی ثط هسیطیت ؾیپ، هیعاى زؾتیبثی ثِ اّّساف ثطًًبهِ بی آهََظقی زٍ ضُ وبضقٌٌبؾی پطؾتبضی زاًًکىسُ پطؾتبضی ٍ هبهبیی هکهکْسْس ضا ههَضزَضز اضظیبثی لطاض هیززّسّس.
خبهؼخبهؼِ پػپػٍّفّف ضا 27 زاکدزاًکدَی تطم ّکتّکت پطؾتبضی ث زثَزًسًس ووِ زض ٍاحسٍاحسّبیّبی وبضآهوبضآهَظیَظی زض ػطنػطنِ هکغهکغَلَل ثثِ تحهیل ث زثَزُ ٍ زض آذطیی ض ظضٍظّبیّبی آذطیی ٍاحسٍاحس وبضآهوبضآهَظیَظی تطم تحهیلی لطاض زاقتزاقتٌسٌس ٍ وچّوچٌییٌیی 10 ًفطًفط اظ ؾطپطؾتبضاى ثرفّبّب یب ًوبًوبی سٌسُ آىّبّب زض هطاوع آهآهَظقَظقی زضهبزضهبًی لبین، اهبم ضضب، وَزَزوبى ٍ اثی ؾیٌبٌب تکىیل هیزاززازًسًس ووِ زاکدزاًکدَیبىَیبى زض آى ثرفّبّب هکغهکغَلَل ثثِ وبضٍضظیٍضظی ث زثَزًسًس. ثب ت ختَخِ ثثِ هحسهحسٍزٍز ثثَزىَزى تؼساز زاکدزاًکدَیبىَیبى قبغل زض ایی تطم تحهیلی ،وًوًَِ گیطی ثثِ ضضٍـٍـ ؾطقوبضی ننَضتَضت گطفت.
ثطای خوغ آٍضیٍضی زازُ ّب اظ پطؾک بهپطؾکٌبهِ هحمک ؾبذتؾبذتِ اؾتفبزاؾتفبزُ گطزیس ووِ ایی پطؾکبهپطؾکٌبهِ حبحبٍیٍی ززٍ ثرف ثثَزَز ثرف ااٍلٍل آى هکرهبت فطزی اختوبػی زاکدزاًکدَیبىَیبى ٍ ؾطپطؾتبضاى ثرفّبّب قبهل خخٌؽٌؽ، ؾی، ٍضؼیتٍضؼیت تأتأّلّل ضا ههَضزَضز ثطضؾی لطاض هی زاز. ثرف ززٍمٍم پطؾک بهپطؾکٌبهِ قبهل ؾی ثیبیثیبًیِ ثثَزَز ووِ زیسگبزیسگبُ زازاًکدًکدَیبىَیبى ٍ ؾطپطؾتبضاى ثرفّبّب یب وبی سًوبیٌسُ آآًبىًبى ضا زض ههَضزَضز هیعاى زؾتیبثی زاکدزاًکدَیبىَیبى ثثِ ااّسافّساف آهآهَظقیَظقی زض حیغحیغِّبیّبی هطالجتی )8 ثیببًیِ(،آهآهَظقَظقی )3 ثیببًیِ(، پػپػٍّکّکی )2 ثیببًیِ(، هکبهکبٍضٍضُ ای )2 ثیببًیِ( ،هسیطیتی ٍ حوبیتی )9 ثیبیِ(، تَ اًًجرکی )3 ثیبًیِ( ٍ حطفِ ای )3 ثیبیِ( ضا ثب همیبٍؼ پٌٌح زضخِ ای لیىطت قبهل ػبلی، ذََه ،هتََؾظ، ضؼیف ذیلی ضؼیف ثب حساوثط وطُ 4 حسالل وطُ نفط اٍضظیبثی هی وطز. زض ایی پطؾکٌ بهِ حسالل وطُ پطؾکٌ بهِ نفط حساوثط وطُ 120 ثََز .وطُ ثبلاتط ًکبىزّ سُ تحمک اّساف ثِ هیعاى ثیکتط ثََز .ؾغح ثٌٌسی هیعاى زؾتیبثی ثِ اّّساف آهََظقی زض زاًکدََیبى ثِ ایی نََضت ثََز وِ وطُ 40-0 ؾغح بهغلََه، 80-41 ؾغح تبحسٍٍزی هغلََه 120-81 ؾغح هغلَه زض ًظط گطفتِ قس. لاظم ثِ تََضیح اؾت وٍِ زض هغبلؼبت اظ َع اضظیبثی هجتٌ ی ثط ّسف ،همهَز انلی پػ ّف ،ثطضؾی هیعاى زؾتیبثی ثِ اّساف اظ پیف تؼییی قسُ اؾت، ثٌٌبثطایی ضطٍٍضی اؾت وِ اثتسا هلان هََفمیت یب هغلََثیت زض حیغِ بی هطالجتی، آهَظقی، پػپػٍّکّکی، هکبهکبٍضٍضُ ای، هسیطیتی ٍ حوبیتی، ت اًجرکی ٍ حطفِ ای زض زٍضُ بی آهََظقی هکرم
آهَظـ
قَز تب ثب همبیؿِ زازُ بی خوغ آٍٍضیٍ قسُ ثب هؼیبضّبی هغلَثیت،ث لضبٍت زضثبضُ لبثلیتّ بٍ، اضظـ ب ضؼف ّبی ثطًبه آهََظقیپطزاذت قََز. زض ایی پػ ّف هلان هَفمیت یب هغلََثیت ثب اؾتفبزُ اظ اّّساف تؼییی قسُ زض ثطًبهِ هىتََه همغغ وبضقٌٌبؾی پطؾتبضی وچٌیی ظطذ اّ ی اظ اؾبتیس پطؾتبضی زاًکىسُ پطؾتبضی هبهبیی هکْْس تسٍٍیی قس. اؾتفبزُ اظ ًظطات افطاز آگبُ هترهمٍ ثِ ػ َاى ذجطگبى آهَظقی هیت اًس ضٍٍقی ثطایٍ ققٌبذتٌبذت ااّسافّساف آهآهَظقَظقی زض ّطّط ضقتضقتِ للوساز گطزز )15(. زض ایی هغبلؼهغبلؼِ اضظقیبثی ثب اؾتفبزاؾتفبزُ اظ الگالگَی اضظقیبثی ؾیپ ثب توطوع ثط ػبهل ثطثطٍىٍى زاز ثطبهثطًبهِ ااًدبمًدبم قس. ثط ایی اؾبؼ، ػبهل ثطثطٍىٍى زاز قبهل ذسهبت ػلوی ٍ ترههی ػطضػطضِ قسقسُ، زازاًف تتَلیسَلیس قسقسُ ٍ اقبػاقبػِ یبفتیبفتِ ثثِ زازاًفًف آهآهَذتگبىَذتگبى هکرم گطزیس. ثطای زؾتیبثی ثثِ ضضٍاییٍایی هحتهحتَاَا ٍ ننَضیَضی، پطؾک بهپطؾکٌبهِ زض اذتیبض ززُ تی اظ اػضبی ّیّیأت ػلوی زاکىسزاًکىسُ پطؾتبضی هبهبیی هکهکْسْس لطاض گطفت ٍ پیکپیکٌْبزاتْبزات آىّبّب خخْتْت انلاح ّطّط یه اظ خولات ثثِ وبض گطفتگطفتِ قس. خخْتْت تؼییی پبیبیی، پطؾکپطؾکٌبهبهِ زض اذتیبض ززُ تی اظ زاکدزاًکدَیبىَیبى لطاض وطفت ووِ اظ عطیک ضطیت آلفبی وطوطًٍجبخًجبخ همساض آى 93/0 ثثِ زؾت آهس .زازُ ّب ثب اؾتفبزاؾتفبزُ اظ آهبض تَنتَنیفی )فطا افطاٍاًی، هیببًگًگیی ٍ ااًحطافًحطاف هؼیبض(، آهبض اؾتاؾتٌجبعٌجبعی )آظهآظهَىَى تی هؿتمل( ٍ ًطمًطم افعاض
13SPSS v. ههَضزَضز تدعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفت ٍ همبزیط -pvalue ووتط اظ 05/0<p هؼهؼٌبٌبزاض تلمی گطزیس.
خخْتْت خوغ آٍضیٍضی زازُ ّب هدهدَظَظ ااًدبمًدبم پػپػٍّفّف اظ هؼبهؼبًٍتًت پػپػٍّکیّکی زا کگبزاًکگبُ ػلػلَمَم پعقىی هکهکْسْس اذص قس ٍ پؽ اظ وؿت ههَافمتَافمت اظ ضیبؾت زا کىسزاًکىسُ ٍ ثیوبضؾتبى ّب ثثِ ثرفّبیّبی وبضآهوبضآهَظیَظی هطاخؼهطاخؼِ ٍ پطؾک بهپطؾکٌبهِ زض اذتیبض زا کدََیبى ؾطپطؾتبضاى یب وبیٌ سُ آًًبى لطاض زازُ قس تب تىویل وبیٌٌس پطؾکٌٌبه ب زض ّوبى ضٍٍظ یب ضٍ ظّّبی ثؼسی خوغآٍٍضیٍ هیقس. زّض ایی هغبلؼِ انََل اذلالی هََضز ًیبظ ثطای اًدبم پػ ّف ثط ضٍٍی ؾََغُ ّبی ا ؿبًی ضػبیت قٍس. لجل اظ اًدبم هغبلؼِ اعلاػبت لاظم زض هََضز هغبلؼِ اّّساف آى وچٌٌیی حمَق قطوت و ٌسگبى زض هغبلؼِ قبهل حک وٌبضُ گیطی اظ هغٍبلؼِ هحطهب ثََزى زازُ بٍ ثِ اعلاع توبهی زا کدََیبى ؾطپطٍؾتبضاى ثِرفّب ضؾیسّ اظ توبًی آًًبى ضضبیت آگبّ بآگبّبًِ وؿت قس.

یافتهها

وَ ایی هغبلؼِ ضا 28 زاًکدََی پطؾتبضی تطم ّکت ٍ زُ ًفط اِظ ؾطپطؾتبضاى ثرفّب یب وبیٌ سُ آًًبى تکىیل
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

کدََیبى
هی زاز. هیبًگِیی ؾٌی زاکدَیبى 85/21 ثب اًحطاف هؼیبض 32/1 ثَز و اوثط آىّب )4/70%( هإًًث 2/85% هتأّل ث زًس. زض هَضز ؾطپطؾتبضاى ،هیبًگیی ؾٌی آىّب 1/43 ثب اًًحطاف هؼیبض 7/5 ثَز ووِ 60% هإًًث ٍ 100% هتأّّل ثَ زًًس.
هیبًگیی ول وطُ هیعاى تحمک اّّساف آهَظقی اظ زیسگبُ زاًکد یبى 751/15±75/79، زض حیغِ هطالجتی ٍ ثثْساقتْساقتی 08/5±21، حیغحیغِ آهآهَظقَظقی 8/1±56/7، حیغحیغِ پػپػٍّکّکی 4/1±3/5، حیغحیغِ هکبهکبٍضٍضُ ای 28/1±49/5، حیغحیغِ هسیطیتی ٍ حوبیتی 97/4±7/23، حیغحیغِ ت اًَتَاًی 87/1±14/8، حیغحیغِ حطفِ ای 02/2±55/8 ثثَزَز. خسخسٍلٍل قوبضقوبضُ 1، فطا افطاٍاًی ٍ زضنس فطا افطاٍاًیًی افطاز ثطحؿت ؾغح ثثٌسیٌسی هیعاى تحمک ااّسافّساف آهآهَظقیَظقی اظ زیسگبزیسگبُ زاکدزاًکدَیبىَیبى زض ؾؾِ ؾغح بهغلًبهغلَهَه ،تبحستبحسٍزیٍزی هغلهغلَهَه ٍ هغلهغلَهَه ضا ًکبىًکبى هی ززّسّس.
هیبهیبًگییًگیی ول وطًوطُ هیعاى تحمک ااّسافّساف آهآهَظقَظقی اظ زیسگبسگبُ ؾطپطؾتبضاى، 02/15±7/72 ٍ زض حیغحیغِ هطالجتی ٍ
جدول 1- فطا افطاٍاًیًی ٍ زضنس فطا افطاٍاًیًی افطاز ثطحؿت ؾغح ثثٌسیٌسی هیعاى تحمک ااّسافّساف آهآهَظقَظقی اظ زیسگبزیسگبُ زاکدزاًکدَیبىَیبى پطؾتبضی زاکگبزاًکگبُ ػلػلَمَم پعقىی هکهکْس ،1389
زضنس تؼساز هیعاى تحمک ااّسافّساف
63 17 ًؿجتبًؿجتب هغلهغلَهَه
37 10 هغلهغلَهَه
100 27 خوغ ول

جدول 2- فطا افطاٍاًیًی ٍ زضنس فطا افطاٍاًیًی افطاز ثطحؿت ؾغح ثثٌسیٌسی هیعاى تحمک ااّسافّساف آهآهَظقَظقی اظ زیسگبزیسگبُ ؾطپطؾتبضاى ثرف ّبیّبی هطاوع آهآهَظقیَظقی زضهبزضهبًیًی هکهکْسْس، 1389
زضنس تؼساز هیعاى تحمک ااّسافّساف
80 8 ًؿجتًؿجتبًب هغلهغلَهَه
20 2 هغلهغلَهَه
100 10 خوغ ول

جدول 3- همبیؿِ هیبًًگیی زؾتیبثی ثِ اّساف آهَظقی اظ زیسگبُ زا کدَزاًکدَیبىَیبى ٍ ؾطپطؾتبضاى ثرفّبی هطاوع آهََظقی زضهبًی هکْْس ،1389
ؾغح هؼ بزاضی هیبًگیی )اًًحطاف هؼیبض( ًمفّ ب
p;0/56 21)5/08(
20/7)4/24( زاً کدَ یبى
ؾطپطؾتبضاى هطالجتی ٍ ثْْساقتی
p;0/76 7/56)1/8(
6/9)1/66( زاً کدَ یبى
ؾطپطؾتبضاى آهََظقی
p;0/2 5/3)1/4(
4/50)1/71( زاً کدَ یبى
ؾطپطؾتبضاى پػٍ ّکی
p;0/62 5/49)1/28(
4/90)1/28( زاً کدَ یبى
ؾطپطؾتبضاى هکبٍٍض ای
p;0/85 23/70)4/97(
21/80)5/28( زاً کدَ یبى
ؾطپطؾتبضاى هسیطیتی ٍ حوبیتی
p;0/83 8/14)1/87(
7/00)1/94( زاً کدَ یبى
ؾطپطؾتبضاى تَ اًًجرکی
p;0/38 8/55)2/02(
6/90)2/30( زاً کدَ یبى
ؾطپطؾتبضاى حطف ای
p;0/79 79/75)15/10(
72/70)15/02( زاً کدَ یبى
ؾطپطؾتبضاى ول

ثْساقتی 24/4±7/20، حیغِ آهََظقی 66/1±9/6، حیغِپػٍ ّکی 71/1±5/4، حیغِ هکبٍٍضُ ای 28/1±9/4، حیغحیغِهسیطیتی ٍ حوبیتی 28/5±8/21، حیغِ ت اًَتَاًی 94/1±7، حیغِ حطفٍ ای 3/2±9/6 ثََز. خسٍٍل قوبضُ 2، فطا اًی زضنس فطا اًی افطاز ثطحؿت ؾغح ثٌٌسی هیعاى تحمکٍ اًّّسافَ آهََظقیٍ اظ زیسَگبُ ؾطپطَؾتبضاىً، زض ؾِ ؾغح بهغلَه، تبحسٍزی هغلَه ٍ هغلَه ضا ًکبى هیززّسّس.
ثب اؾتفبزاؾتفبزُ اظ آظهآظهَىَى هی یتٍیتٌیٌی ییَ، یبفتِ ّبی هغبلؼهغبلؼِ
ًکبىًکبى زاز ووِ زض ّیچّیچ یه اظ حیغحیغِّبیّبی ههَضزَضز ثطضؾی تفبتفبٍتٍت آهبضی هؼهؼٌبزاضیٌبزاضی ثیی زیسگبزیسگبُ زا کدزاًکدَیبىَیبى ٍ ؾطپطؾتبضاى اظ ًظطًظط زؾتیبثی ثثِ ااّسافّساف آهآهَظقیَظقی خٍخَزَز ًساضزًساضز )79/0;p(. خسخسٍلٍل قوبضقوبضُ 3، هیبهیبًگییًگیی ٍ ااًحطافًحطاف هؼیبض هیعاى زؾتیبثی ثثِ ااّسافّساف آههَظقیَظقی ٍ حیغ حیغِّبیّبی آى ضا اظ زیسگبزیسگبُ زا کدزاًکدَیَیبى ثب ؾطپطؾتبضاى همبیؿهمبیؿِ هیووٌسٌس.
کدَیبى
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

بحث

زض هغبلؼهغبلؼِ حبضط اوثط زاًکدََیبى ٍ ؾطپطؾتبضاى، هیعاى تحمک اّّساف آهََظقی زض همغغ وبضقٌبؾی پطؾتبضی ضا زض حس ؿجتبً هغلَه گعاضـ وطزًًس. زض هغبلؼِ ثیگ هطازی ًظطی، اوثطیت زاکدَ یبى )8/60%( زؾتیبثی ثِ اّساف ولی ثطبهِ آهَظقی وبضقٌبؾی پطؾتبضی ضا ذَه ػبلی شوط وطزطزُ ث زثَزًسًس )9(. وچّوچٌییٌیی زض هغبلؼهغبلؼِ پپَضهیطظاَضهیطظا ولولْطیْطی ٍ ّوىبضاىّوىبضاى، اوثط زاکدزاًکدَیبىَیبى پعقىی هیعاى زؾتیبثی ثثِ ااّسافّساف آهآهَظقیَظقی وبضآهوبضآهَظیَظیّبیّبی ثبلیثبلیٌیٌی ضا زض حس هتهتَؾظَؾظ اضظیبثی وطزوطزًسًس )7(. خٍخَزَز ایی زیسگبسگبُ زض زاکدزاًکدَیبى هی ت اتَاًسًس ثثِ ػػَاهلَاهلی اظ لجیل خٍخَزَز ؾبذتبض ههٌظنٌظن آهآهَظقَظقی، تلاـ ٍ هؿبػی هسضؾیی ثثِ ه ظهٌظَضَض اضایِ آهآهَظـَظـ ههٌبؾتٌبؾت ٍ ههَضزَضز ًیبظ فطاگیطاى ٍ وچّوچٌیی ثثْطْطُ گیطی اظ ضؾبضؾبًِ ّبی آهآهَظقَظقی هتهتٌبؾتٌبؾت ثب ه ضهَضَعَع زضؼ هطتجظ ثبقس. عطاحی ههٌظنٌظن آهآهَظقَظقی، ثطلطاضی اضتجبط ثیی ه ضهَضَػبتَػبت خسیس زضؾی ثب تدبضه فطاگیطاى ٍ ت ختَخِ ثثِ ًیبظبظّبّبی آى ّبّب هی ت اتَاًسًس آهآهَظَظـ ز سٌّسُ ضا زض آهآهَظـَظـ ّطّط چچِ ثثْتطْتط ٍ تحمک آچآًچِ وِ ثطای آى تلاـ هی وٌسٌس یبضی ًوبًوبیس )1(.
زض ایی هغبلؼبلؼِ 37% زاکدزاًکدَیبىَیبى تحمک ااّسافّساف آهآهَظقیَظقی ضا زض ؾغح هغلهغلَهَه شوط وطزوطزًسًس، زض حبلی ووِ اظ زیسگبزیسگبُ اوثطیت آىّبّب، تحمک ااّسافّساف زض حس ًؿجتبًؿجتب هغلهغلَهَه ثثَز؛َز؛ ازازّویّوی ٍ ّوىبضاىّوىبضاى زض ًتبًتبیح پػپػٍّکّکی ذذَزَز ثب ّسفّسف اضظقیبثی ثطبهثطًبهِ آهآهَظقَظقی زاکدزاًکدَیبىَیبى پعقىی همغغ وبضبضٍضظٍضظی ػسم زؾتیبثی ثثِ حسحسٍزٍز ًیوی اظ ااّسافّساف آهآهَظقَظقی ثبلیٌی ههَضزَضز ااًتظبضًتظبض ضا تأییس هی وٌٌس )16(. ثٌبثطایی ثثِ ًظط هیضؾس هطهطٍضٍض ػَاهل هإثط زض زؾتیبثی ثثِ اّّساف آهََظقی ضطٍٍضی هیثبقس. یىی اظٍ ایی فبوت ضّّب هیتَ اًًس تسٍیی اّّساف آهََظقی اظ ؾََی زاکىسُ آهََظـ ثطاؾبؼ آى اّّساف ثبقس. وچٌ یی ثب فطاّّن وطزى ایی لیؿتِ اّساف زض ٍالغ فطنتی ّن ثطای ذََز اؾبتیس فطاّن هیقَز و ث ثبظثیٌ ی اّساف آهَظقی پطزاذتِ ٍ آى ّب ضا ثب یبظّبی آهَظقی زاًکدَ یبِى تغجیک زّ ٌس ٍ ثْْتطٍیی قیَ آهَظقی ضا ثطای ضؾیسى ث ّط ّسف اتربش وطزُ وچ ییُ قیَ ّبیی هٌٌبؾت ٍ هتٌٌبؾت ثب اّساف ثطای اضظقیبثی زاًکد یبى زض ًظط ثگیطًس. اظ عطف زیگط زض اذتیبِض زاقتی اّّساف آهََظقی اظ عطٍف زاًکدَیبى، آًبى ضا لبزض ث زضن اًتظبضات اؾبتیس زض پبیبى ز ضُ آهََظقی هیوٌٌس ثبػث هیٍقََز تب زلیمبً ثساًٌس وِ چِ هغلجی ضا، زض چ ؾغح آهََظقی اظ وساهیه اظ هٌٌبثغ هغبلؼ و ٌس. ایی قیََُ هی تَ اًًس اظ ؾطگطزاًی زاًکدَ یبى ٍ ّسض ضفتی ٍلت
آهَظـ00
آىّ ّب خلََگیطی ثبٍػث ایدبز اًًگیعُ ثطای یبزگیطی ثیکتط زضزاًکد یبى هی قَز آىّ ّب ضا لبزض هی ؾبظز تب ثطای آهََظـ ذََزثطًبهِ ضیعی و ٌس )17(. زض هغبلؼِ ای زاًکدََیبى هْن تطیی ػَاهل هطتجظ ثِ اؾتبز زض اؾتفبزُ ثْتط اظ ٍلت زض خْْت زؾتیبثی ثِ اّساف آهَظقی ضا هْْبضت اؾتبز زض ثِ وبضگیطی ضٍٍـّ ّبیٍ هٌبؾت تسضیؽ، تؼییی ظهبى ثطگعاضی اهتحبًًبت ثب ًظط زاًکدَ اضایِ عطح زضؼ زض اثتسای تطم تحهیلی شوط وطزوطزًسًس )18(.
زض ایی هغبلؼهغبلؼِ 20% ؾطپطؾتبضاى ااّسافّساف آهآهَظقیَظقی ضا تحمک یبفتیبفتِ زض ؾغح هغلهغلَهَه ثیبى وطزوطزًسًس زض حبلی ووِ اوثطیت آىّبّب )80%( تحمک ااّسافّساف آهآهَظقیَظقی ضا زض ؾغح ًؿجتبًؿجتب هغلهغلَهَه اضظیبثی وطزوطزًسًس. هسیطاى آهآهَظقَظقی ٍ هسیطاى ثبلیٌی ثب فطافطاّنّن وًوَزىَزى ظهیٌِ هکبضوت ٍ ّوّوىبضی ثیی هطاوع آهآهَظقَظقی ٍ هطاوع ثبلیٌی فطنتی ضا فطافطاّنّن ووٌٌسٌس تب اظ پیکپیکٌْبزاتْبزات قبغلیی زض هحیظّبیّبی ثبلیی خخْتْت ضفغ ًَالمَالم اؾتفبزاؾتفبزُ ووٌٌسٌس تب ثبػث وببّفّف قىبف ثیی تئتئَضَضی ٍ ػول ٍ اضتمبی ؾغح ویفی ّطّط ززٍ ثؼس گطزگطزًسًس.
یىی اظ هحسهحسٍزیتٍزیتّبیّبی ایی پػپػٍّفّف تأویس ثط ااّسافّساف آهآهَظقیَظقی ثثِ ععَضَض ولی ثثَزَز ووِ هوىی اؾت ووِ زض پبؾرسپبؾرسّیّی ایدبز ؾطزضگوی ثطای قطوت و سٌٌسُ وطزوطزُ ثبقس؛ ثثٌبثطاییٌبثطایی پیکپیکٌْبزْبز هیققَزَز ووِ هغبلؼبت ثؼسی ااّسافّساف آهآهَظقیَظقی ضا زض یه ٍاحسٍاحس زضؾی ذبل ههَضزَضز ثطضؾی لطاض ززٌّسٌس. اظ هحسهحسٍزیتٍزیتّبیّبی زیگط پػپػٍّفّف هیتتَاىَاى ثثِ ووَچهَچه ثثَزىَزى حدن وًوًَِ اقبضاقبضُ وطز ووِ ًتبیحًتبیح لبثل تؼوین ثثِ ول خبهؼخبهؼِ پطؾتبضی ًیؿتًیؿت.

نتیجهگیری

ػلی ضغن یبفتیبفتِ ّبی زؾتیبثی ثثِ اّساف آهَظقی اظ زیسگبُ زاکدَیبى ؾطپطؾتبضاى ثرفّّب زض ؾغح ؿجتبً هغلََه ،ثطای اضتمبی ویفیت ػولىطز فبضؽالتحهیلاى پطؾتبضی ،ًیبظ ثِ ثطضؾِی ػََاهل هإثط زض زؾتیبثی ثثِ اّّساف آهََظقی ٍ وچٌٌیی ثطًبه ضیعی خْْت ضفغ ًمبیم هَ خََز احؿبؼ هی گطزز.

تشکر و قذٍردِانیٍ

ثسیی ٍؾیل پػ ّکگطاى اظ هؿبػست هؼبهؼبًٍتًت آهََظقی زاًکىسُ پٍطؾتبضی هبهبیی، ضؤؾبی هطاوعٍ آهََظقی زضهبزضهبًی هسیطاى زفبتط ذسهبت پطؾتبضی هؿإٍٍلیی ثرف بی هطثَ عِ ٍ زاکد یبى تطم ّکت پطؾتبضی زاًکىسُ پطؾتبضی ٍ هبهبیی هکْْس لسضزالسضزاًی هی ًوبیٌٌس.
کدََیبىمنابع

– Sadeghi A, Artymany T, Hassanian M, Mohammadi N, Mostafaie MR, Seraj M. A survey of achievement level in nursing theory courses. Journal of Hamedan Nursing and Midwifery faculty. 1998; 16(2): 13-17. (Persian)
– The undergraduate nursing curriculum: Approved in 1374.
– Farsnews, 2011. Avialable from http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9001200417.
– Saberian M, Askari MR, Assadi AA, Nobahar M, Atash nafas E, Ghods AA, Raeis Dana N. A model for the internal evaluation of faculties of nursing. Seman University of Medical Sciences Journal (Special Issue: Medical Education). 2004; 5: 65-71. (Persian)
– Parsa Yekta Z, Salmani Baruq N, Monjamed Z, Farzyanpoor, Eshraghiyan MR. Internal evaluation in nursing and Midwifery of Tehran University of Medical Sciences. Hayat Quarterly. 1999; 11(24&25):
71-78. (Persian)
– Salehi S, Tavakkol Z, Hassan Zahraie R, Bashardoust N, Mahjour S. The Performance Evaluation of
B.S. Nursing Graduates Based on Their Own Perspectives and Their Head Nurses in the Hospitals Affiliated to Isfahan University of Medical Sciences in 2001. Iranian Journal of Medical Education.
2001; 1(4): 44-51. (Persian)
– Pourmirza Kalhori R, Razaaian N, Naderipoor A, Najafi F, Almasi A, Hasanpoor dehkordi A.
Educational purpose and medical student’s achievements in clinical training in an university hospital in Kermanshah. 2012; 13(3): 344-354. (Persian)
– Ramezani GH, Valaei N, Basaghzadeh M, Fakhre attar A, Mehrshadian M, Haraji A, Rezaei M,
Khajavikhan A. Evaluation of realization rate of under curriculum at Tehran’s university’s school of dentistry from 2001-2005. 2010; 7(2): 20-26. (Persian)
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

– Beigemoradi A, Nazari H. evaluating achievement to educational Goals of nursing, midwifery and operating room programs in Hamedan University of Medicine Sciences, Shiraz University of Medicine Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2002; 2(0): 33. (Persian)
– Zhang G, Zeller N, Griffith R, Metcalf D, Williams J, Shea C, et al. Using the Context, Input,
Process, and Product Evaluation Model (CIPP) as a Comprehensive Framework to Guide the Planning, Implementation, and Assessment of Service-learning Programs. Journal of Higher Education Outreach and Engagement. 2011; 15(4): 57-84.

– Javaheri J, Farajzadegan Z, Shams B, Kelishadi R, Sharifirad Gh, Asgari M, et al. Evaluating


دیدگاهتان را بنویسید